Dedzjum.....
                 heeft ’t !

  
                 
 

  
                               Dorpsvisie 2014 - 2024

 


Inhoud

       Voorwoord     2                                                                         

1.     Inleiding     3                                                                                

1.1   Dedzjum      3                                                                            

1.2   Aanleiding dorpsvisie     4                                                         

1.3   Doelstelling dorpsvisie     4                                                        

1.4   Opbouw dorpsvisie     5                                                            

1.5   Procedure ontwikkeling dorpsvisie     6                                     

1.6   Indeling dorpsvisie     7                                                              

2.     Visie en doelstellingen     8                                                        

2.1   Aandachtspunten analyse     8                                                 

2.2   Algemene visie     10                                                                  

2.3   Wonen     10                                                                               

2.4   Woonomgeving     12                                                      

2.5   Verkeer, verkeersveiligheid en bereikbaarheid     15                

2.6   Zorg en welzijn     16                                                                 

2.7   Cultuurhistorie     17                                                                   

2.8   Duurzaamheid     17                                                                    

2.9   Gemeente / dorpsbelang      18                                                  

3.     Overige punten     20                                                                  

4.     Conclusie en aanbevelingen     22                                              

5.     Samenstelling dorpswerkgroep en ondersteuners     23            

 


Voorwoord
 
Voor u ligt de Dorpsvisie van Dedzjum.
De gemeente Súdwest-Fryslân wil graag dat elk dorp een visie ontwikkelt. In de visie worden de wensen en ideeën uit het dorp op papier gezet. 
Deze dorpsvisie is door de inspanning van een aantal Dedzjumers en met ondersteuning van Titus Sijmonsma van Doarpswurk, en Yvonne Sieswerda, dorpencoördinatrice van de gemeente, tot stand gekomen.
Zij hebben ons met raad en daad bijgestaan gedurende het hele proces.
Het dorpsbelang is blij met de grote belangstelling vanuit het dorp om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van dit plan.
Het enthousiasme van het dorpsbelang en de medewerking van de dorpsgemeenschap waren onmisbaar in het proces. Het plan komt vanuit de bevolking en wordt dus breed ondersteund en gedragen, iets wat van essentieel belang is.
De inwoners van Dedzjum hebben tijdens keukentafelgesprekken hun stem duidelijk laten horen.
Doordat vele mensen hun ideeën hebben kunnen uitspreken is er echt sprake van een visie van het dorp.
De ontwikkelde visie zal nu gevolgd moeten worden door de fase van het maken van plannen en het werken naar een uitvoering hiervan.
Dit kan en wil het bestuur van het dorpsbelang echter niet alleen doen. Wij rekenen hierbij ook nu op de inwoners van Dedzjum.
Samen zullen we ons sterk moeten maken voor de leefbaarheid van Dedzjum, nu en in de toekomst!


Dorpsbelang,

Oktober 2013
 


1. Inleiding

1.1  Dedzjum

Dedzjum is een prachtig dorp, dat ligt tussen Tjerkwerd en Parrega.
Het dorp behoort tot de gemeente Súdwest-Fryslân.
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft ongeveer 82000 inwoners en 69 kernen.
In Dedzjum zelf wonen ongeveer 100 mensen.

                     

Dedzjum is goed ontsloten, je bent snel op de N359 en kunt dan richting Bolsward of Workum.
Het hart van Dedzjum wordt gevormd door een karakteristieke  kerk, deze dateert uit 1889.
Rondom de kerk heeft de bebouwing zich gevormd.
In en rond het dorp zijn talloze mogelijkheden om te recreëren, zoals wandelen, fietsen, skeeleren en watersport.


 

                                     

Aan de noordkant van Dedzjum ligt het buurtschap Arkum.

1.2 Aanleiding dorpsvisie

Het dorpsbelang heeft, in verband met het beleid van de gemeente, het initiatief genomen om te komen tot het schrijven van een dorpsvisie.


1.3 Doelstelling dorpsvisie

De doelstelling van de dorpsvisie is om het niveau van de leefbaarheid in een dorp te behouden, dan wel te verbeteren voor de nabije toekomst. Hiervoor moet een dorpsgemeenschap eerst helder voor ogen hebben wat ze wil behouden of wat ze wil verbeteren. Het is belangrijk dat iedereen, of in ieder geval zoveel mogelijk inwoners, het met elkaar eens zijn. Het dorpsbelang is zich er van bewust dat zij niet over integrale beleidsvraagstukken namens “Dedzjum” kan spreken, als zij niet van tevoren met haar inwoners interactief tot conclusies is gekomen.


Het opstellen van een dorpsvisie geeft dan ook de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het noodzakelijke beleid om Dedzjum leefbaar te houden. Dit maakt het voor dorpsbelang eenvoudiger ten aanzien van eventuele nieuwe ontwikkelingen een standpunt te bepalen en het dorp te vertegenwoordigen naar de gemeente toe. Daar waar op dit moment vooral op projectbasis en meestal reactief contact is met de gemeente, maakt de dorpsvisie het dus mogelijk om op hoofdlijnen tot een akkoord te komen met de gemeente, om vervolgens in samenspraak de uitwerking ter hand te nemen. Een dorpsvisie heeft dus de volgende voordelen:


• Met een door de gemeente Súdwest-Fryslân erkende dorpsvisie is het kader waarbinnen de korte- en middellange termijn ontwikkelingen zich zullen moeten     afspelen in beeld, waardoor beter kan worden samengewerkt.
• Het dorpsbelang kan zich op basis van een dorpsvisie veel beter profileren als dorpsbelangenorganisatie en heeft een gedragen visie.
• Individuele inwoners die initiatieven ontwikkelen kunnen bij het realiseren van die initiatieven deze toetsen aan  de dorpsvisie.


De dorpsvisie zal straks de basis vormen voor de gesprekken die het dorpsbelang zal voeren met diverse instanties, waaronder de gemeente.

 

1.4 Opbouw dorpsvisie

In de dorpsvisie wordt omschreven wat de inwoners van Dedzjum belangrijk vinden met betrekking tot hun leefomgeving en hoe ze hiermee om willen te gaan, nu en in de toekomst. Er wordt beschreven wat zij willen veranderen, maar ook wat ze willen behouden. Het behouden van waardevolle verworvenheden betekent op enkele punten (noodzakelijke) verbeteringen om deze waarden veilig te stellen. De visie heeft betrekking op de komende tien jaar, waarbij specifiek aandacht is voor de onderwerpen die in deze periode om aandacht vragen en actie vergen.


De dorpsvisie omvat het gehele Dedzjumer grondgebied, zowel de kern als het buitengebied.
De geformuleerde dorpsvisie wordt gedragen door de bevolking van Dedzjum.


1.5 Procedure ontwikkeling dorpsvisie

Aan de hand van onderstaand stappenplan is de dorpsvisie ontwikkeld:
Vaststelling van de thema’s door dorpsbelang, waarover ideeën aangedragen konden worden.
• Eerst zijn keukentafelgesprekken gevoerd, waarbij de bewoners van Dedzjum al hun ideeën en wensen voor de toekomst van het dorp konden uiten.
• Inventarisatie van deze ideeën en wensen door het dorpsbelang.
• Er is een conceptvisie opgesteld, en deze is besproken in een tweede  ronde keukentafelgesprekken.
• Opstellen van de uiteindelijke dorpsvisie en presentatie aan de Dedzjumer bevolking.

De dorpsvisie zal worden aangeboden aan de gemeente  Súdwest-Fryslân, met de bedoeling dat deze de dorpsvisie vaststelt. Na vaststelling zullen werkgroepen worden samengesteld, die de dorpsvisie verder tot uitvoering gaan brengen.


1.6 Indeling dorpsvisie

De dorpsvisie is als volgt uitgewerkt:
in hoofdstuk twee staan de aandachtspunten en opmerkingen centraal die door de bewoners van Dedzjum zijn aangedragen tijdens de keukentafelgesprekken.
Ook worden hier mogelijkheden beschreven om de visie te verwezenlijken.
In hoofdstuk drie staan zaken die nog niet eerder beschreven zijn in de visie. Dit kunnen problemen, mogelijke oplossingen of aandachtspunten zijn. Deze kunnen via reguliere aanvragen of communicatie met de gemeente op korte termijn worden opgepakt. Sommige onderwerpen horen misschien niet thuis in de dorpsvisie, maar kunnen wel worden vermeld om feedback te geven aan de bewoners die tijdens de keukentafelgesprekken  aanwezig waren.

                                                  2. Visie en doelstellingen

2.1 Aandachtspuntenanalyse

Hieronder zal per thema puntsgewijs worden aangegeven welke onderwerpen belangrijk worden bevonden c.q. gewenst worden door de dorpsbewoners. In de visie wordt een aantal van deze onderwerpen verder uitgewerkt.

Wonen
• Er zijn geen seniorenwoningen
• Weinig openbaar vervoer
• Bezorgdienst voor boodschappen en medicijnen


Woonomgeving
• Onkruidbestrijding (milieuvriendelijk)
• Opknappen driehoekje bij Vissersburen
• Bomen Vissersburen
• Intree vanuit Parrega is rommelig

                                 


Verkeer, verkeersveiligheid en bereikbaarheid
• Aanpak parkeerproblematiek
• Er wordt regelmatig te hard gereden in het dorp
• Vergroting verkeersveiligheid (wegranden zijn gevaarlijk)
• Aanbrengen van strepen op de toegangswegen
• Passeerstroken in de toegangswegen
• Buslijn Workum / Bolsward moet blijven
• Belbus direct naar Bolsward i.p.v. naar halte


Zorg en welzijn
• In Dedzjum voelt ieder zich veilig
• Er is behoefte aan een gemeenschapsruimte
• Een plekje voor de kinderen
• Er worden (nog) genoeg vrijwilligers gevonden
• Klusdag
• Er bestaat vrees voor vergrijzing

Cultuur
• Behoud kerkgebouw

Duurzaamheid
• Alternatieve energievoorziening


Gemeente / dorpsbelang
• Merenproject
• Ondergrondse glasbak
• Sloepenroute (bruggen 1.20 m)


2.2 Algemene visie

“Dedzjum is mooi en dat willen we graag zo houden”. Dit is een opmerking die regelmatig door de dorpsbewoners wordt gemaakt. Om het dorp ook voor de toekomst leefbaar te houden, wordt deze dorpsvisie ontwikkeld. Eventuele ontwikkelingen naar aanleiding van deze visie kunnen op een positieve wijze bijdragen aan leefbaarheid van het dorp. De grote saamhorigheid van de dorpsbewoners maakt Dedzjum tot een sociaal en open dorpsgemeenschap.

                           


2.3 Wonen

Dedzjum moet een prettig dorp blijven om in te wonen. Om Dedzjum in de toekomst aantrekkelijk te houden, is het van belang dat er wordt ingespeeld op de huidige ontwikkelingen. Zo kan voorkomen worden dat de ontwikkeling van het dorp stilstaat, iets wat in de meeste gevallen achteruitgang betekent. Het gefaseerd bouwen van een aantal woningen kan een goede reden zijn om het dorp verder te ontwikkelen.

Het is belangrijk om jongeren een plaats te bieden in Dedzjum. Daarbij is betaalbaarheid een belangrijk onderwerp. Een meer divers en uitgebreider aanbod van woonruimte kan een brede samenleving stimuleren.

Bij een gebrek aan geschikte woonruimte zullen mensen die al lang, soms hun hele leven, in Dedzjum wonen noodgedwongen vertrekken. Hierdoor verandert het sociale leven in het dorp.

Om de wensen van de dorpsbewoners goed in beeld te brengen, zou er een woningbehoefteonderzoek kunnen worden opgezet, waardoor een beter beeld ontstaat waar eigenlijk behoefte aan is. Hierbij kan gedacht worden aan huur- of koopwoningen met extra aandacht voor starters, senioren en eenpersoonshuishoudens.
Bij woningbouw moet wel met respect worden omgegaan met het karakter van het buitengebied. Behoud van het huidige karakter is een voorwaarde.
Gefaseerde woningbouw voorkomt dat er op korte termijn grootschalige veranderingen plaatsvinden. Om het fraaie dorpsbeeld in de toekomst te behouden, zal men een oplossing voor deze problemen moeten vinden.

Nieuwbouw moet voor wat betreft het aangezicht passen binnen het bestaande dorpsbeeld. De nieuwe woningen dienen beschikbaar te zijn voor mensen met een sociale en/of economische binding met Dedzjum.

In het gemeentelijke woningbouwprogramma 2010 - 2020 is er geen toewijzing van woningbouw in Dedzjum.


 

Op langere termijn kan de behoefte ontstaan om toch naar locaties voor woningbouw te kijken, om Dedzjum ook in de toekomst leefbaar te houden.

                            


2.4 Woonomgeving

Dedzjum ligt in een open landschap, dat een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen omvat. Behoud van het landschap wordt dan ook zeer belangrijk gevonden.

De agrarische bedrijven bepalen het beeld van het buitengebied. Het door de agrariërs goed onderhouden landschap met de koeien in de weilanden vormen samen een mooi geheel met het zo kenmerkende landschap van deze streek.

Gezien het feit dat steeds meer boeren geen opvolger hebben, maar ook omdat zij op een andere manier hun bedrijf willen runnen, zullen zij door functieveranderingen hun bedrijf op een andere manier gaan exploiteren. Boeren dienen dan ook de mogelijkheid te krijgen om over te schakelen op een andere soort bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld omschakeling naar recreatieve activiteiten, activiteiten in de zorgsector en dienstverlening.
Desondanks kan het gebeuren dat boeren hun bedrijf zullen staken en deze zullen verkopen aan particulieren. Dat deze boerderijen een andere


functie krijgen, mag niet betekenen dat de overgebleven agrarische bedrijven hinder ondervinden bij hun bedrijfsactiviteiten.

Het creëren van een gemeenschapsruimte wordt door de inwoners als belangrijk ervaren, dit voorziet in een grote sociale functie binnen Dedzjum.

Dedzjum richt zich op kleinschalige recreatie. Met haar mooie, landelijke omgeving en haar gunstige ligging schept zij genoeg mogelijkheden voor ontspanning. Er zijn wandel- en fietspaden.
En er wordt door de gemeente, provincie en een werkgroep gewerkt aan een plan voor een sloepenroute waar Dedzjum, Greonterp, it Fliet, Sipkemar en Sypsleat in zitten.

Aandachtspunten:
Het driehoekje bij Vissersburen en bomen in de Vissersburen.
Verbeteren / uitbreiden van wandel- en fietspaden.
Onkruid bestrijding binnen het dorp.

                                  


Bedrijvigheid

Dedzjum biedt ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. De voorzieningen zijn in balans, maar wel beperkt. Eventuele uitbreiding is wenselijk voor het vergroten van het aanbod, dan wel de leefbaarheid van Dedzjum.
Ondanks het geringe aantal inwoners, kent Dedzjum nog een groot aantal voorzieningen die langs de deuren komen zoals een bakker, groenteboer, ijspaleis, kaasboer en SRV. Behoud van deze voorzieningen wordt van groot belang geacht, maar sturing blijkt in deze gevallen niet mogelijk omdat ondernemers afhankelijk zijn van afname door de dorpsbewoners.

 

                                                   


           Opening stal familie Postma, Arkum 2.5 Verkeer & Verkeersveiligheid

Dedzjum kent weinig echt grote problemen op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. De doorgaande wegen in de dorpskern zijn de Buren en de Ysgumerweg. Met de toenemende mobiliteit is de verkeersdrukte flink toegenomen. Ook het zware verkeer w.o. landbouwverkeer rijdt door deze straten.

Er zijn goede ontsluitingswegen richting Bolsward en Workum. Dedzjum kent verder fiets- en wandelpaden die voor ontsluiting zorgen en ook het mooie gebied in en rond Dedzjum laten zien. Een aantal van deze wegen en paden kent wat aandachtspunten: de (afbrokkelende) wegkanten zijn gevaarlijk. Het wegdek en bermen worden steeds slechter en weer “opgelapt” in plaats van grondig aangepakt of permanent gerepareerd.

Het is verstandig om bij het aanpakken van de omliggende wegen een sterke samenwerking met Tjerkwerd, Blauwhuis en Parrega te bewerkstelligen, omdat het ook deze kernen aangaat.

Parkeren is een aandachtspunt in Dedzjum. Er zijn weinig parkeerplaatsen in de dorpskern, maar buiten het dorp is wel een parkeerplaats, die weinig gebruikt wordt.
Eigen verantwoordelijkheid van de dorpsbewoners voor veilig weggedrag moet worden benadrukt, zo dient men zich onder meer aan de snelheidslimiet te houden en veilig te parkeren in de daarvoor bedoelde vakken.
Voor wat betreft bovengenoemde problematiek worden hieronder enkele aanbevelingen gedaan:

Aandachtspunten:
 Handhaving van de snelheidslimiet in de dorpskern;
 Verbeteren/ uitbreiden parkeerplaats
 Behoud busverbinding naar Bolsward en Workum;
 Verbeteren toegangswegen (aanbrengen groeistenen)


 

2.6 zorg en welzijn

Enkele omringende kernen hebben een dorpshuis of een multifunctioneel gebouw met een sociale functie. Ook de inwoners van Dedzjum hebben te kennen gegeven dat zij graag een dergelijke voorziening in het dorp zouden willen hebben(houden). Bij verkoop van de bij de kerk horende consistorie verliezen we een ontmoeting- c.q. vergaderruimte. Onderzocht moet worden of een gemeenschapsruimte tot de mogelijkheden behoort en op welke locatie deze zou kunnen komen.

De uit 1889 daterende kerk, die op een verhoogde terp ligt, bepaalt in hoge mate het aanzien van het dorp. De kerktoren is in de wijde omtrek beeldbepalend door zijn spitse vorm. Naar aanleiding van de keukentafelgesprekken werd wel duidelijk dat het kerkgebouw behouden moet worden voor het dorp. Echter voor de toekomst baart de exploitatie van de kerk zorgen. De wens van de dorpsbewoners is dat het gebouw naast een religieuze ook een sociaal-culturele functie krijgt dat wordt gebruikt door mensen van alle leeftijden.
Gedacht kan worden aan een multiculturele bestemming (concerten, toneel, museum), centrale ontmoetingsplaats met (sociale) voorzieningen.
De aanwezigheid van de begraafplaats vraagt echter wel om gepaste invulling.

Voor activiteiten in Dedzjum zijn in de regel voldoende vrijwilligers te vinden.
Met de maandbladen Op ‘e hichte,  Op de mat en de dorpskrant  De Pinfisker  worden de bewoners op de hoogte gehouden wat er in het dorp en omgeving gebeurt. Ook is er nog een bloeiende vrouwenvereniging.

Aandachtspunten:
 Onderzoek naar de mogelijkheden van een gemeenschapsruimte
 Een functionele bestemming zoeken voor het kerkgebouw.


 

                                  


2.7 Cultuurhistorie.
Dedzjum is al een eeuwenoud dorp, het wordt al in het jaar 855 beschreven. Het dorp wordt omringd  door eeuwenoude dijken ,waar men tegenwoordig mooie wandelingen kan maken. Ruimtelijk is de structuur van het dorp ongewijzigd gebleven,  waarbij de woningen centraal om de kerk zijn gebouwd. Er heeft aan beide kanten van het dorp woningbouw plaatsgevonden.
Op verschillende plaatsen in het dorp zijn informatieborden geplaatst, waarop bezoekers en inwoners worden geïnformeerd over de historie en cultuur van het dorp en zijn omgeving.

2.8 Duurzaamheid
Duurzaamheid is door de jaren heen een belangrijk begrip geworden.
Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken, wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard.
Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen, of zonneboilers e.d.
Hierbij kan ook samengewerkt worden met omliggende dorpen die hier ook mee bezig zijn.


 

                           

2.9 Gemeente en dorpsbelang 
In 2012 bestond het dorpsbelang vijftig jaar en ten tijde van de viering hiervan leefden en woonden alle drie de oprichters nog in Dedzjum, een bijzonder iets, vindt het huidige dorpsbelang.
Tegenwoordig zijn we met vijf bestuursleden. Je denkt dat er door de jaren heen veel is veranderd voor een dorpsbelang, maar als je de oude notulen leest, blijkt ook vijftig jaar geleden al dat er vaak een brief of telefoontje naar de gemeente moest voor het een of ander. Je ziet dezelfde vraag jaar na jaar weer terugkomen omdat het nog niet opgelost is.
Dat is iets wat wel veranderd is tegenwoordig, sinds de nieuwe gemeente, Súdwest-Fryslân, wordt er veel beter gecommuniceerd met de gemeente.

Ons eerste aanspreekpunt is de dorpencoördinator.
Als wij vragen of klachten hebben dan melden we dit bij haar. Zij weet vervolgens wie het moet behandelen, waarna wij een mail terug krijgen met daarin het antwoord op onze vraag.
 


Wat ook niet is veranderd, is dat het dorpsbelang ook feestcommissie is. 1x per 2 jaar is er het dorpsfeest, altijd in samenwerking met de vrouwenvereniging.
Het andere jaar is er de barbecue, voorafgaand aan een activiteit voor iedereen. Want dat is belangrijk in een klein dorp als Dedzjum: iedereen moet mee kunnen doen.
Dat we hier goed in zijn, is al verschillende malen tot uiting gekomen tijdens de reünie. Wat hebben we vaak gehoord: waar een klein dorp groot in kan zijn.
Wat het dorpsbelang verder nog doet: nieuwe inwoners verwelkomen met een bloemetje, een rouwadvertentie verzorgen bij het overlijden van een dorpsgenoot, een voorjaarsactiviteit, de viswedstrijd, volleybal in de zomer en als er ijs is, wedstrijden organiseren.

Met ingang van 2014 willen we als dorpsbelang de belangrijkste mededelingen van de gemeente op de website (www.dedzjum.nl) zetten, zodat (bijna)iedereen ze kan lezen.

              3. Overige punten

De inwoners van Dedzjum brachten tijdens de keukentafelgesprekken een groot aantal aandachtspunten naar voren. Een aantal daarvan wordt hieronder in het kort beschreven.
De verwachting van het dorpsbelang is dat deze punten via reguliere aanvragen of in goed overleg met gemeente en/of andere instanties (soms op korte termijn) gerealiseerd kunnen worden.

• Het verbeteren van het groenonderhoud in het dorp.
• Het (meer) verfraaien van het dorp door plaatsen van bloembakken, aanplantingen, enz..
• Er is een  defibrillator aangeschaft, nu moet er een groep  gecertificeerde mensen worden gevormd en om als het nodig is de defibrillator goed in te kunnen    zetten.
• Het beter aangeven van (lang)parkeerplaatsen.
• Het plaatsen van bewegwijzering voor toeristische activiteiten.
• Het plaatsen van een dorpsplattegrond.
• Straatnamen beter aangeven met naamborden ( o.a. Buren is slecht aangegeven)
• Een ondergrondse glasbak

Recreatie
• Het creëren van (korte) wandelroutes rond het dorp.

 Zorg en welzijn

• Sportveld – plein opknappen voor de jeugd


 

                                     

 


4.Conclusie en aanbevelingen

Concluderend kan worden gesteld dat de inwoners van Dedzjum over het algemeen heel tevreden zijn met hun dorp. Ze willen het “karakter” dat het dorp kent, behouden. Hierbij wordt ook het mooie, karakteristieke open landschap genoemd. Tevens blijkt dat de dorpsgemeenschap van Dedzjum een grote saamhorigheid kent. Dit blijkt uit diverse zaken, zoals de opkomst van de keukentafelgesprekken en de goede, informele overlegstructuur.

De aanpak heeft geresulteerd in een dorpsvisie van de inwoners van Dedzjum waarin én aandacht is besteed aan de concrete problematiek van alledag én oog is voor de toekomst van het dorp. Het biedt daarom zowel handvaten voor activiteiten op de korte termijn, als voor maatregelen die de leefbaarheid van het dorp Dedzjum op langere termijn moet waarborgen.


Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen dient de dorpsvisie regulier geactualiseerd te worden. Gedacht wordt aan een periode van 5 tot 7 jaar.

De punten die verder uitgewerkt c.q. opgepakt dienen te worden zijn:
•       Woningbehoeftenonderzoek
•       Onderzoek naar de mogelijkheden tot een gemeenschapsruimte
•       Onderzoek naar behoefte aan en mogelijkheden voor speelplekken
•       Aanbevelingen en aandachtspunten op het gebied van verkeer &   verkeersveiligheid

Dedzjum heeft met deze dorpsvisie een sterk document in handen, dat kans heeft om op de beleidsagenda van diverse instanties te komen. Om de dorpskwaliteit te behouden en verder uit te breiden zal er intensief met de gemeente en de desbetreffende instanties worden samengewerkt, zodat we nog lang kunnen blijven zeggen

          Dedzjum……………………heeft ’t!


 

                               

5. Samenstelling dorpswerkgroep en ondersteuners

Onderstaande mensen waren betrokken bij de ontwikkeling van Dorpsvisie Dedzjum:

Dorpsbelang

Tsjallie Gietema  voorzitster 
Annie Bakker   secretaresse
Durk van der Gaast  penningmeester
Charlton Nederbiel  algemeen bestuurslid
Peter Hilhorst   algemeen bestuurslid

Support

Titus Sijmonsma van Doarpswurk
Yvonne Sieswerda van Team Dorpen en Wijkencoördinatie

En verder
Alle inwoners van Dedzjum, die aanwezig waren bij de keukentafelgesprekken, en met zeer gewaardeerde aanvullingen kwamen na lezen van het concept.